OTP Bank

Depozita e Përshkallëzuar

Përfitimet

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën e Përshkallëzuar:

 • Investim në LEK, EUR dhe USD
 • Kohëzgjatja 12 muaj
 • Interes në rritje nga muaji në muaj
 • Arrin vlerën maksimale në muajin e fundit
 • Përfitoni interesat edhe nëse mbyllni depozitën për muajin e plotë

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat e kërkuara:

 • Pasaportë ose Kartë Identiteti

 

Më shumë mbi Depozitën e përshkallëzuar

 • Shuma Minimale: 50,000 LEK, 500 Euro, 500 USD
 • Shuma Maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës
 • Maturimi: Kjo depozitë ofrohet vetëm për një periudhë 12-mujore
 • Monedha: LEK, EUR dhe USD
 • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj vetëm në fund të afatit ose në rast të thyerjes para afatit në momentin e thyerjes por vetëm interesi i përfituar për muajt e plotë.

 

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank Albania sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al.