OTP Bank

Cash collateral

Nëse keni nevojë për një hua në para dhe deshironi ta siguroni atë me një depozitë me afat, të cilën e mbani në Bankën tonë, ne ju ofrojmë një Kredi me Depozitë si Kolateral.
Kush mund të marrë kredi
Kredia është e vlefshme për të gjithë rezidentët dhe jo-rezidentët të cilët kanë një depozitë në shumën e duhur në Bankën tonë.

Përfitimet

Nëpërmjet kësaj kredie, klienti përfiton:

 • Ka në llogari paratë e kërkuara.
 • Nuk humbet interesat e depozitës me afat.
 • Procedurë të shpejtë aprovimi.

Për të aplikuar për Kredi me Kolateral Depozitë, klienti mjafton të paraqesë:

 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë).

Kushtet

 • Shuma maksimale: deri në 95% të Depozites së perdorur si Kolateral.
 • Afati: kohëzgjatja maksimale e kredisë do të jetë në të njëjtën ditë me afatin e maturimit të depozites.
 • Monedha: LEK, EURO, USD.
 • Norma e Interesit: interesi është i ndryshueshem dhe bazohet ne Buletinin e Kredive Retail.
 • Menyra e Ripageses : nje pagese (principal + interes) ne daten e maturimit.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Bashkë-huamarrësi:

Nëse huamarrësi dhe mbajtësi i depozitës me afat janë të njejtet persona, nuk kërkohet bashkëhuamarrës.

Nëse depozita qe ofohet si kolateral është bashkëemerore, të gjithë personat duhet të firmosin në kontratën e kredisë.

Nëse kredimarrësi nuk është i njëjtë me mbajtësin e depozitës, atëherë mbajtësi i kësaj depozite do të jetë dorëzanës për kredinë dhe do të nënshkruajë kontratën e huasë.