OTP Bank

Universal

Mes të mirave që kjo kredi ju mundëson janë: pajisje shtepiake elektrike, pajisje shtepiake elektronike, mobilim, arsim, shëndetësi, pushime etj. Kredia Konsumatore Universal është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qëndrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Proces i thjeshtë dhe i qartë
 • Dokumentacion i parashtruar
 • Lehtësi me dokumentat noteriale
 • Kreditim në tre monedha, LEK, EUR dhe USD
 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë lehtësira

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja);
 • Dokumenta të kolateralit;
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme;
 • Kolaterali i pranuar nga banka;
 • Hipotekë e një pasurie të paluajtshme me mbulim 140% të vlerës së kredisë për shumat deri në 2,000,000 Lekë dhe mbulim në masën 200% për shumat mbi 2,000,001 Lekë;
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë.

 

Kushtet e përgjithshme

 • Shuma maksimale: deri në 7,000,000 Lekë;
 • Afati: deri në 10 vjet;
 • Monedha: LEK, EURO, USD;
 • Norma e Interesit: LEK: deri në 7 vjet B.TH + 3% (min 5.5%); EUR: Lib. + 5% (min 6%); USD: Lib. + 7.5% (min 7.5%);
 • Norma e Interesit: LEK: deri në 10 vjet B.TH + 3.5% (min 6%);
 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore;
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.
 • Kjo kredi kërkon kolateral.

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Universal.