Specialisti i Mbikqyrjes së vazhdueshme

Specialisti i Mbikqyrjes së vazhdueshme

Përmbledhje e pozicionit

Specialisti i Mbikqyrjes së vazhdueshme është përgjegjës për kryerjen e kontrolleve periodike në rrjetin e degëve, me synim sigurimin që aktivitetet e kryera në degë janë në përputhje me Kuadrit Rregullativ të bankës;

Rolet dhe përgjegjësitë

 • Kryen kontrolle të vazhdueshme në rrjetin e degëve duke zbatuar proçedurat e kuadrit Rregullativ të brendshëm të Bankës, në përputhje me Politikat dhe standardet e Grupit;

 • Zbaton planin e kontrolleve, duke u siguruar që kontrolli i kryer mbulon të gjithë indikatorët e riskut sipas guidave të kontrollit;

 • Verifikon në degë dokumentacionin fizik dhe të dhenat e regjistruara në sistemin qëndror të bankës për të vlerësuar cilësinë e operacioneve dhe nivelin e përputhshmërisë për transaksionet;

 • Mbledh evidenca, analizon anomalitë e evidentuara dhe vlerëson riskun dhe implikimet për degën dhe/apo Bankën;

 • Prezanton kërkesat rregullatore dhe udhëzon punonjësit në degë për proçeset dhe rregulloret në fuqi;

 • Bashkëpunon me Përgjegjësin e Sektorit të Mbikeqyrjes për vlerësimin e riskut të anomalive të identifikuara gjatë kontrolleve si edhe për përcaktimin e masave përkatëse;

 • Përgatit planin e veprimit dhe ia komunikon degës, regjistron rezultatin e kontrollit dhe masat e marra në aplikacionin e bankës;

 • Angazhohet në ndjekjen e implementimit të planit të veprimit dhe mbylljes së anomalive, me synim minimizimin e risqeve për Bankën

 • Ndjek dhe zbaton vlerat e Bankës përgjatë vizitave në degë,

 • Tregon profesionalizëm dhe një standard të lartë komunikimi;

 • Detyra e përgjegjësi të tjera bazuar në nevojat e Bankës.

Kualifikimet dhe aftësitë

 • Diplomë Universitare, preferohen degët e Ekonomi/ Financë & Bankë / Administrim Biznesi

 • Eksperiencë në sektorin bankar minimumi tre vjet. Preferohet eksperiencë në fusha të ndryshme të bankës si operacione, audit, kredi, rrjeti i degëve.

 • Të ketë aftësi të mira organizimi dhe pune në grup.

 • Të ketë vetëkontroll dhe përgjegjshmëri.

 • Të jetë i/e aftë të punojë dhe gjykojë në mënyrë të pavarur me minimumin e supervizimit nga eprori;

 • Integritet personal dhe professional, konfidencialitet dhe besueshmëri;

 • Aftësi shumë të mira analitike dhe mendim kritik;

 • Fleksibël dhe me dëshirë për zhvillim;

 • Aftesi shumë të mira në Programet bazë të paketës office, kryesisht excel;

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze si në shkrim, lexim edhe në komunikim.

 • Gatishmëri për të udhëtuar, për të qëndruar e punuar në qytete të ndryshme për periudha disa ditore;

 • Të zotërojë një leje drejtimi automjeti dhe te jetë i aftë të udhëtojë në mënyrë të pavarur në rrjetin e degëve.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it humanresources@otpbank.al . Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit i aplikimeve është 09 Shkurt 2020.