Specialist Suporti per Shtijen per Rrjetin e Degeve

Specialist Suporti per Shtijen per Rrjetin e Degeve

Pozicioni : Specialist Suporti per Shtijen per Rrjetin e Degeve

Sektori: Departamenti i Individeve

Divizioni: Retail

Objektivat Kyce

Zhvillimi i aktivitetit komercial te bankes ne fushen e Retail Banking nen mbikqyrjen e menaxherit te Departamentit te Individeve.

Rolet & Pergjegjesite Kryesore

 • Monitorim dhe analizim i aktivitetit komercial te rrjetit te degeve – ne distance dhe ne vend

 • Ne bashkepunim me drejtorin rajonal duhet te perfshihet ne marredheniet komerciale me stafin, te ndjeke dhe monitoroje aktivitetin e tyre dhe rezultatet.

 • Te nxisi dhe mbeshtesi rrjetin e degeve ne lidhje me aktivitetin komercial.

 • Te hartoje plane per aktivitetin komercial ne bashkepunim me menaxherin e Departamentit.

 • Te organizoje dhe te jape trajnime per shitjet, aftesite shitese dhe te tjera si keto qe jane te lidhura me aktivitetet komerciale dhe organizative ne rrjetin e degeve.

 • Te marre pjese ne projekte qe kane lidhje me organizimin e burimeve njerezore ne dege me qellim rekrutimin dhe zhvillimin e karrieres ne rrjetin e degeve.

 • Ne bashkepunim me menaxherin e departamentit te monitoroje deget bazuar ne raportet e auditit te brendshem.

 • Ne bashkepunim me Departamentin e Marketingut te organizoje dhe ndjeke fushatat (lokale dhe kombetare) dhe sfidat e brendshme qe kane lidhje me produktet dhe sherbimet.

 • Te monitoroje nese instruksionet dhe procedurat ndiqen ne menyre te regullt dhe nese eshte te nevojshme te propozoje modifikimin e tyre me qellim optimizimin e procesit.

 • Te beje propozime per zhvillimin dhe permiresimin e karakteristikave dhe proceseve per te gjitha llojet e produkteve dhe sherbimeve.

 • Te menaxhoje dhe te marre pjese ne projekte qe kane lidhje me qellimin e ativitetit.

 • Te permbushe te gjitha detyrat e tjera te percaktuara nga menaxheri i Departamentit dhe qe kane lidhje direkt me aktivitetin e departamentit.

Kualifikime te Nevojshme

 • Diplome Universitare ne Ekonomik

 • Eksperience profesionale ne aktivitetin bankar – minimumi 4 vjet (preferohet ne fushen e organizimit komercal)

 • Perdorim shume i mire i kompjuterit dhe programeve te paketes Office

 • Te flase rrjedhshem anglisht

 • Te kete aftesi komunikimi, komerciale dhe organizmi

 • Te kete aftesi analitike

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it humanresources@otpbank.al

Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit i aplikimeve është 16 Mars 2020.