Specialist, Sektori i Produkteve te Kreditimit dhe Investimit

Specialist, Sektori i Produkteve te Kreditimit dhe Investimit

Pozicioni : Specialist, Sektori i Produkteve te Kreditimit dhe Investimit

Sektori: Sektori i Produkteve te Kreditimit dhe Investimit

Divizioni: Retail

Objektivat Kyce

Impakt te drejtperdrejte ne permiresimet e te gjitha aspekteve te produkteve ekzistuese te kredise, duke kontribuar ne rritjen e volumeve;

Dhenia e ideve per zhvillim produktesh te reja dhe menaxhim i plote i procesit te hedhjes se tyre ne treg; Identifikimi i faktoreve qe ndikojne ne realizimin e objektivave te kredidhenies dhe dhe propozimin e hapave konkrete per permiresime te vazhdueshme;

Reailzimi brenda afateve i te gjitha detyrave dhe perfshirje aktive ne prokjete te ndryshme te bankes te lidhura me sektorin e produkteve;

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Zhvillimi dhe mirembajtja e te gjitha produkteve te kredise per segmentet e klienteve individe ne perputhje me nevojat e tyre dhe objektivat e bankes.

 • Pergatit raporte ne baza te rregullta kohore per ecurine e portofolit te kredive dhe nxjerr konkluzionet e nevojshme.

 • Grumbullon informacion nga deget mbi mbarevajtjen e kredidhenies dhe jep ide per permiresime te metejshme te produkteve.

 • Merr pjese ne projekte qe lidhen me zhvillimin e produkteve te reja dhe implementimin e tyre./p>

 • Pergatit materialet e trajnimeve dhe trajnon rrjetin e degeve per produktet e reja te kredise ose ndryshimet ne produktet ekzistuese.

 • Mban informacion te perditesuar per tregun dhe konkurentet dhe nxjerr konkluzionet e nevojshme.

 • Mbeshtetje e vazhdueshme e rrjetit te degeve me cdo lloj informacioni apo raportimi te kerkuar prej tyre.

 • Analize dhe implementim i ndryshimeve ne legjislacione dhe rregulore qe impaktojne produktet apo transparencen e informacionit

 • Raportim prane rregullatorit, me frekuenca te rregullta apo ne baze te kerkesave specifike

 • Pergjegjes dhe per ecurine e produkteve te tjera te lidhura me kredite si psh sigurimet

 • Monitorim, menaxhim dhe raportim per aktivitetin e ndermjetesimit ne sigurime me palet e treta, me autoritetet mbikqyrese dhe me rrjetin e degeve

 • Komunikim dhe bashkepunim me palet e treta ne baze te marreveshjeve apo kontratave te firmosura

 • Shkrimi dhe perditesimi i procedurave dhe proceseve te produkteve qe menaxhohen ne portofol

 • Pergjegjes per projekte te ndryshme te lidhura me produktet e kredise por edhe me produkte te tjera retail, sipas nevojave te biznesit apo kerkesave te supervisorit.

Aftesite e kerkuara

 • Arsimi: Diplome universitare, preferohet Ekonomik

 • Eksperienca: Te kete eksperience bankare 5 vjecare. Preferohet eksperienca ne fushen bankingur retail dhe/ose produktet e kredise. Eksperience dhe aftesi ne sektorin e Sigurimeve perben avantazh

 • Puna ne grup: Te kete deshiren per te punuar me departamente te tjera/pale te treta dhe i/e orientuar drejt punes ne grup.

 • Pavarsia ne pune: Te jete i/e vetemotivuar dhe energjik duke kerkuar mbikqyrje minimale nga eprori

 • Gjuhe te huaja: Njohuri shume te mira te gjuhes angleze dhe e afte te komunikoje ne arsyetim dhen e mbrojtje te qendrimit ne gjuhen angleze.

 • Aftesi te tjera: Aftesi te mira analitike dhe interpretuese te rezultateve dhe statistikave te ndryshme; I/E vendosur, i gatshem per te pranuar sfida te reja dhe per t’i implementuar ato me perkushtim dhe entuziazem te dukshem; I/E hapur ndaj ndryshimeve qe mund te ndodhin.

 • Aftesi te shkelqyera ne paketen Office sidomos ne Databazen Excel dhe PP, si per prezantime ashtu edhe per perpunim te tyre.

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it humanresources@otpbank.al

Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit i aplikimeve është 16 Mars 2020.