Specialist, Sektori i Manaxhimit të Kredisë

Specialist, Sektori i Manaxhimit të Kredisë

Pozicioni : Specialist

Sektori: Sektori i Manaxhimit te Kredise, Departamenti i Manaxhimit te Riskut

Divizioni: Divizioni i Financës dhe Riskut

Objektivat Parësore

Pozicioni është vendosur nën Sektorin e Menaxhimit të Kredisë brenda Departamentit të Menaxhimit të Riskut. Qëllimi i tij kryesor është të koordinojë mekanizmin e Monitorimit të Korporatave (Sinjalet e Paralajmërimit të Hershëm), të monitorojë rreziqet e Tregut dhe kundërpartisë, dhe të kontribuojë në projekte dhe raportime të ndryshme rregullatore (Plani i rimëkëmbjes dhe zgjidhjes, ICAAP, Stress Testet).

Rolet Kyçe & përgjegjësitë

 • Organizon procesin e monitorimit të klienteve korporatë; hartimin dhe mbledhjen e treguesve të paralajmërimit të hershëm në përputhje me funksionalitetet e kërkuara dhe prezanton rezultatet në komitetin e vendimmarrjes

 • Raporton dhe monitoron limitet e ekspozimeve ne Tregun e Parasë, Pozicionin e hapur valutor dhe riskut sovran.

 • Llogaritja e provigjioneve sipas rregullave të IFRS 9 për bankat dhe ekspozimet sovrane

 • Merr pjesë në planin e rimëkëmbjes dhe zgjidhjes: raportim tremujor i treguesve dhe rishikim vjetor (sipas rregullave te BSH dhe te grupit)

 • Merr pjesë në përpunimin e ICAAP dhe Stres Testeve

 • Kontribuon në raportimin, analizën dhe optimizimin e aktiveve të ponderuara me riskun.

Aftësitë e kërkuara

 • Diplomë universitare në financë, ekonomi.

 • Të paktën 5 vjet përvojë profesionale në fusha te ngjashme në sektorin banker.

 • Aftesi organizative për të arritur afatet me cilësi.

 • Aftësi të mira analitike dhe raportuese.

 • Aftesi për te punuar në mënyrë të pavarur, por edhe per të punuar në grup (ne format projekti).

 • Lehtësisht i adaptueshëm për t’u përballur me detyrat / studimet / raportimet e reja të detyrueshme dhe përgjegjësi te reja.

 • Aftesi inovative të mjaftueshme për të propozuar / përmirësuar detyrat ekzistuese.

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it humanresources@otpbank.al

Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit i aplikimeve është 12 Mars 2020.