Promovues i Kredise Konsumatore

Promovues i Kredise Konsumatore

Objektivat Paresore

Te promovoje kredite konsumatore ne ambjente e bashkepunetoreve te bankes, sipas marreveshjeve qe banka ka apo ku do gjykohet e arsyeshme.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Te perfaqesoje imazhin e Bankes OTP Albania, si pike kontakti midis klientit dhe bankes.

 • Te menaxhoje marredheniet e bankes me klientet per produktet e kredive konsumatore

 • Te mireprese çdo klient qe tregon interes per kredite duke e sqaruar e ndihmuar.

 • Te grumbulloje dhe verifikoje informacionin rreth vertetesise se dokumentacionit te paraqitur nga klienti.

 • Te beje vleresimin e situates ekonomike dhe financiare te aktivitetit te klientit ne bashkepunm te ngushte me stafin e Divizionit Retail

 • Te jape mendimin e tij te pavarur, ne formen e nje analize te shkruar bazuar ne manualin e Kredise, per dhenien ose jo te huase.

 • Te jete pergjegjes per ruajtjen dhe mirembajtjen e dosjes se kredise dhe te ruaje sekretin e cfaredo informacioni qe zoterojne per banken dhe klientet.

Pergjegjesite KYC dhe AML

 • Eshte pergjegjes per cilesine e te dhenave te klientit ne zbatim te parimit Njihni Klientin Tuaj;

 • Zbaton me perpikmeri procedurat/instruksionet e brendshme mbi Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit ;

Aftesite e kerkuara

 • Diplomë e shkollës së lartë, dega Ekonomik ose fusha te tjera te lidhura me te.

 • Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit.

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it humanresources@otpbank.al . Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit i Aplikimeve: 5 Shkurt 2020