CRM Korporate, Sektori i SME/Korporatave

CRM Korporate, Sektori i SME/Korporatave

Pozicioni : CRM Korporate

Sektori: Sektori i SME / Korporatave

Divizioni: I Biznesit

Objektivat Kryesore

 • Manaxhimi i Portofolit të Klientëve

 • Arritja e objektivave vjetore

Rolet Kryesore dhe Pergjegjësitë

 • Kontakte të rregullta me klientët ekzistues për të adresuar në kohë kërkesat e tyre lidhur me:

  • – Rifinancimet / rinovimet e linjave ekzistuese (overdraftet)

  • – Transaksionet ditore (shkëmbimet FX, transfertat e parave kombetare dhe ndërkombëtare etj.)

  • – Ofrimi i produkteve të tjera të bankës (hapja dhe mbyllja e llogarive, hapja dhe ripërtëritja e kohës dhe depozitave elastike, marrëveshjet e pagave, kartat e biznesit, e-banking etj)

 • Kontaktimi i klientëve të rinj me qëllim zgjerimin e portofolit të klientëve.

 • Mbledhja e dokumenteve, përpunimi dhe analizimi i dosjeve të kredive dhe ndjekja e procesit (Autoriteti i Aprovimit, nënshkrimi i kontratave, përgatitja e dokumenteve për disbursime, dorëzimi i dosjes së plotë në sektorin CBO për disbursim) dhe monitorimi / manaxhimi i marrëdhënieve të krijuara me klientët.

 • Ndjekja e ripagimit të kredive dhe monitorimi i konsumatorëve në mënyrë që të ruhet një cilësi e mirë e portofolit dhe një nivel i ulët i kredive nën standart. Komunikimi i shpeshtë me klientët në vonesat e kësteve.

Pergjegjesite AML dhe KYC

 • Përgjegjës për cilësinë e të dhënave të klientit në fushën e KYC

 • Zbaton rigorozisht procedurat / udhëzimet e brendshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit.

Aftesite e Kerkuara

 • Diplomë Bachelor në Fakultetin Ekonomik, MBA e preferueshme;

 • Më shumë se tre vjet në Sektorin Bankar dhe më shumë se 2 vjet përvojë pune në front office / sektorin e kredive

 • Dëgjues i mirë dhe aftësi shumë të mira komunikimi; bashkëpunues dhe mirëkuptues.

 • I gatshëm për të ndarë përvojat dhe idetë e punës brenda grupit; i gatshëm për të kontribuar në qëllimet e përgjithshme. I hapur per të diskutuar ide të reja.

 • Në gjendje të marrë iniciativa dhe të përfundojë detyrat e caktuara.

 • Shumë efikas dhe i aftë për të dalluar prioritetet (rëndësine dhe urgjencat).

 • Njohuri te mira ne Anglisht

 • Aftesi kompjuterike

 • Leje drejtimi;

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV të përditësuar dhe një letër motivimit në adresën e email-it humanresources@otpbank.al

Ju lutem vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i fundit i aplikimeve është 1 Mars 2020.