Komiteti i Kontrollit

Komiteti i Kontrollit

Komiteti i Kontrollit raporton tek Këshilli Drejtues, kryen rekomandime dhe lëshon opinione mbi çështje financiare dhe të auditimit. Ky komitet kontrollon zbatimin e procedurave kontabël dhe të kontrollit të brendshëm të bankës, mbikëqyr zbatimin e procedurave dhe ndryshimeve në mjedisin ligjor dhe rregullator që ndikojnë në aktivitetin e bankës, monitoron zbatimin e duhur dhe kontrollon veprimtarinë e bankës në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore.

Árpád Srankó

Kryetar i Komitetit te Kontrollit

Jitka Pantuckova

Anetare e Komitetit te Kontrollit

Diana Ylli

Anetare e Komitetit te Kontrollit