Komitete të tjera

Komitete të tjera

Në përputhje me kërkesat e Grupit OTP Bank, në bankë mbahen edhe dy komitete të tjera raportuese në Këshillin Drejtues: që nga viti 2010 Komiteti i Riskut dhe duke filluar nga viti 2011 Komiteti i Kompensimeve dhe Përfitimeve. Për të pasur një pasqyrë globale të veprimtarisë bankare në mënyrë të rregullt, gjenden të implementuara komitete të shumta të specializuara të brendshme, të kryesuara nga Drejtori i Përgjithshëm, të cilat mbulojnë fushat kryesore të veprimtarisë së bankës.

Për të pasur një pasqyrë globale të veprimtarisë bankare në mënyrë të rregullt, gjenden të implementuara komitete të shumta të specializuara të brendshme, të kryesuara nga Drejtori i Përgjithshëm, të cilat mbulojnë fushat kryesore të veprimtarisë së bankës.