Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues siguron që banka ka një sistem solid të qeverisjes dhe se aktiviteti i saj operacional zhvillohet në përputhje me rregulloret përkatëse në fuqi. Këshilli Drejtues zbaton politikat dhe strategjitë e bankës në përputhje me planin e biznesit, menaxhimin e riskut dhe të buxhetit vjetor. Ai merr masat e nevojshme dhe të duhura për të siguruar integritetin e sistemit financiar dhe kontabilitetit të bankës, për ekzistencën e sistemeve të përshtatshme të auditimit veçanërisht në lidhje me menaxhimin e riskut, sistemin operacional dhe financiar të bankës, si dhe sigurimin e pajtueshmerisë me ligjin dhe praktikat më të mira në sistemin bankar.

Këshilli Drejtues

Péter Bese

Kryetar i Keshillit Drejtue

Arpad Sranko

Nen Kryetar i Keshillit Drejtues

Jitka Pantuckova

Anetar i Keshillit Drejtues

Janos Veres

Anetar i Keshillit Drejtues

peter board otp

Tunde Soos

Anetar i Keshillit Drejtues

Adrian Civici

Anetar i Keshillit Drejtues

Aleksander Xhuvani

Anetar i Keshillit Drejtues