Depozita 18 Mujore

Depozita 18 Mujore

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën 18 Mujore

 • Përfitimi i interesave në llogarinë tuaj çdo 6 muaj

 • Tërheqje e interesave të përfituara pa e prishur depozitën.

 • Mbyllje e depozitës përpara afatit të maturimit në çdo moment

 • Përfitim i interesave të gjashtëmujorëve paraardhës referuar datës së mbylljes

Më shumë mbi Depozitën 18 Mujore

Interesa tepër të favorshme prej:

– 1% për gjashtë mujorin e parë dhe të dytë

– 2% për gjashtë mujorin e tretë

Kjo depozitë ofrohet vetëm në monedhën Lekë;

 • Shuma minimale: 50,000 Lekë;

 • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;

 • Maturimi: 18 muaj;

 • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj çdo 6 muaj;

 • Banka ju ofron mundësinë e tërheqjes së fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi;*

*Në rast thyerje të depozitës para afatit të maturimit, Ju nuk do të përfitoni interesin e akumuluar gjatë 6 mujorit aktual.

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Si mund të përfitoni Depozitën 18 Mujore

Dokumentat e kërkuara për çeljen e një depozite “18 Muaj”
 • Pasaportë ose Kartë Identiteti

 • Shuma minimale prej 50,000 LEK